Vòng3lượt2giảibóngđávăncôngHàNộitranhCúpConCông2017CúpConCông2017:TuấnHưngtrởlại,TổCavẫnbịcầmhòanghẹtthở

Vòng 3 lượt 2 giải bóng đá văn công Hà Nội tranh Cúp Con Công 2017 chứng kiến trận hòa nghẹt thở giữa Tổ Kèn và Tổ Ca.